शिवचरण मंत्री


जलम: 28 अगस्त, 1933 ई., श्रीनगर-अजमेर
शिक्षा:   एम.ए. (अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र), बी.टी.
छपी  पोथ्यां:  
  • संस्कार  सोपान  (बाल  साहित्य),  
  • भारत  का  शिक्षा  मंत्री  : मौलाना  आजाद   (बाल  साहित्य)    
  • 12-13  पोथ्यां  गुजराती  सूं  हिन्दी अनुवाद री छपी थकी।
ठिकाणो :   
मु.पो.- श्रीनगर, 
जिला- अजमेर (राजस्थान)
कानाबाती: 9414981944

No comments:

Post a Comment